Privacyverklaring

Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt
aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair
gevestigd te Rijssen aan de Opbroekweg 31, staat ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65123492 en draagt de
naam thanksgiving.nl. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@thanksgiving.nl.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de
verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke
(categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de
persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke
rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.
Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.
De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 11-10-2021.

Informatie over de verwerkingen
Verantwoordelijke verwerkt de volgende persoonsgegevens: E-mailadres, Voor- en
achternaam, IP adres en eventuele overige persoonsgegevens welke u ons zelf
verstrekt. Verantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens met als doel u van de
nieuwsbrief te kunnen voorzien indien u hiervoor bent ingeschreven, de
dienstverlening van de website te verbeteren, u te kunnen informeren over
aanpassingen van onze website en producten, eventuele wettelijke verplichte redenen
(denk aan o.a. de Belastingaangifte) en u te kunnen mailen indien dit noodzakelijk is
voor onze dienstverlening.. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 1 jaar
ná het beëindigen van uw relatie met thanksgiving.nl opgeslagen. Aan deze verwerking
ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag:

Het verwerken is gebaseerd op toestemming van de persoon van wie de
persoonsgegevens verwerkt worden (deze toestemming kan te allen tijde worden
ingetrokken);

Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op
Verantwoordelijke rusten.

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven
in deze privacyverklaring.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden
beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op
deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van
die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of
verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website.
Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring
goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden
Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door
Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet
noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de
hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt. De verwerkers handelen
onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke
op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te
geven aan bevoegde instanties.

Uw privacyrechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal
rechten. U heeft het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om inzage (art 15 AVG)
van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG).
Ook heeft u het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om beperking van de
verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden
heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van
bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend.
Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over
wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan
info@thanksgiving.nl.

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het
verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende
autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).